Zapisz się do naszego newslettera


o projekcie

działania

odbiorcy projektu

rekrutacja

aktualności

galeria

kontakt

Projekt „Mój zielony DOM” realizowany był w okresie 01.06.2014 - 30.04.2017 r. Współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014* w ramach Programu Operacyjnego PL02 – Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów oraz środków własnych Gminy Wrocław.

Projekt zakładał podniesienie jakości i efektów kształcenia w zakresie różnorodności biologicznej oraz ochrony ekosystemów w Polsce przez umożliwienie przedszkolakom i uczniom poznania świata w jego złożoności, wspomaganie samodzielności uczenia się, inspirowanie aktywności badawczej, uczenie wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzanie ciekawości poznawczej, motywowanie do dalszej edukacji i działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego we współpracy z innymi instytucjami działającymi na rzecz oświaty.

Wsparciem zostały objęte dzieci i młodzież w wieku od 4 do 19 lat: wychowankowie wrocławskiego Przedszkola Nr 58, Szkoły Podstawowej Nr 22, Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Nr 24, którzy mają zainteresowania przyrodnicze, prospołeczne i artystyczne oraz społeczność lokalna – mieszkańcy osiedli w rejonie placówek biorących udział w projekcie. Uczestnicy projektu mieli możliwość nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych poprzez bezpośrednie i aktywne uczestnictwo w zaplanowanych dla nich działaniach edukacyjnych.

W ramach projektu trwały remonty i adaptacje sal w szkołach na potrzeby zorganizowania w nich pracowni przyrodniczych, florystyczno-przyrodniczych, odnawialnych źródeł energii oraz laboratorium „Mój zielony DOM”.  Sale zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt ułatwiający uczniom nabywanie nowej wiedzy w atrakcyjny, aktywny sposób (m.in. tablice i projektory multimedialne, drukarki 3D, specjalistyczne urządzenia umożliwiające eksperymentowanie oraz poznanie źródeł i zasobów energii odnawialnej). Przy szkołach powstały także ścieżki edukacyjne udostępnione wrocławskim przedszkolakom, uczniom i społeczności lokalnej. Bezpośredni kontakt z przyrodą oraz naturalne środki dydaktyczne ułatwiają poszerzanie wiedzy o środowisku i poznawanie natury w całej jej różnorodności i złożoności.

Obok przedsięwzięć skierowanych do bezpośredniej grupy docelowej – uczniów czterech wrocławskich placówek oświatowych, prowadzona była kampania informacyjno – promocyjna, mająca na celu podnoszenie świadomości ekologicznej, edukację przyrodniczą oraz informowanie o działaniach i rezultatach projektu. W ramach kampanii odbywały się konferencje, akcje ulotkowe i plakatowe, publikacja artykułów i notek prasowych, ekopikniki. Zaplanowano także publikację i dystrybucję fotoksiążek dokumentujących przebieg najciekawszych wydarzeń realizowanych w ramach projektu.

Projekt „Mój zielony DOM“ został objęty patronatem medialnym portalu czasdzieci.pl oraz Radia Rodzina.

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy panństwa ścisśle wspoółpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

Wartość projektu „Mój zielony DOM“: 2 629,553 PLN, w tym dofinansowanie z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w wysokości 2 235,120 PLN.

Więcej na stronie: http://eeagrants.org oraz http://www.eog.gov.pl