Zapisz się do naszego newslettera


DZIAŁANIA(czytaj)

W ramach projektu, dla jego odbiorców zaplanowano szereg atrakcyjnych wydarzeń mających na celu przekazanie w atrakcyjny, przystępny sposób wiedzy na temat różnorodności biologicznej, ekologii, poszanowania natury i życia w zgodzie z przyrodą. Dzieci i młodzież z objętych projektem wrocławskich placówek oświatowych biorą udział w:

Terenowych i stacjonarnych warsztatach przyrodniczych  prowadzoncyh z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu lornetek, kamer, aparatów fotograficznych, lup, mikroskopów, walizek eko-badacza, filmów dydaktycznych.

Warsztaty stacjonarne odbywały się w specjalnie do tego stworzonych i wyposażonych w nowoczesne, interaktywne pomoce naukowe salach przyrodniczych, przyrodniczo-florystycznych, jak również poświęconych źródłom energii odnawialnej.

Terenowe warsztaty przyrodnicze, które polegały głównie na obserwacji roślinności, ptactwa,owadów w ich naturalnym otoczeniu z wykorzystaniem kluczy do rozpoznawania roślin, atlasów roślin i zwierząt, poszukiwania śladów zwierząt. Odbywały się również warsztaty edukacyjne we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym, których uczestnicy poznawali różnorodne zagadnienia dotyczące ochrony gatunkowej zwierząt, ich budowy, sposobów komunikowania i poruszania, hodowli i udomowienia gatunków. Otrzymali również materiały edukacyjne, gadżety i pamiątki z wrocławskiego zoo.

W ramach projektu organizowan wycieczki do placówek naukowo-dydaktycznych we Wrocławiu, m.in. do zoo, ogrodu botanicznego, Ogrodów Doświadczeń „Humanitarium”, Muzeum Przyrodniczego, Muzeum Archeologicznego, Ogrodu Japońskiego, arboretum oraz do ośrodków ekologicznych takich jak park krajobrazowy Chełmy, Dolina Baryczy, Dolina Jerzycy, rezerwaty przyrody w Sudetach, Góry Sowie, Biebrzański Park Narodowy, Przemkowski Park Krajobrazowy, Wzgórze Dalkowskie. W trakcie wyjazdów odbywały się warsztaty prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników ww. ośrodków z wykorzystaniem lornetek, lup, kompasów, map i atlasów oraz innych pomocy naukowo-dydaktycznych.

W ramach zajęć pozalekcyjnych uruchomione zostały koła zainteresowań: przyrodnicze i ekograffiti w Zespole Szkół nr 24 oraz przyrodnicze ekofoto w Szkole Podstawowej Nr 22. Udział w kołach zainteresowań miał na celu pobudzenie aktywności twórczej, rozbudzanie zainteresowań proekologicznych i przyrodniczych, a także artystycznych. Koła zainteresowań były prowadzone z wykorzystaniem zakupionych lornetek, kamer, aparatów fotograficznych, lup, mikroskopów, walizek eko-badacza, filmów dydaktycznych.

W trakcie ekopikników i ekofestynów z udziałem uczniów placówek oświatowych i społeczności lokalnej była popularyzowana tematyka związana z ekologiczną żywnością (sałatki, soki, surówki itp.),odbywały się wystawy zwierząt domowych, malowanie kredą (temat: fauna i flora), ekograffiti – happening, sadzenie roślin – układanie rabatki np. w kształcie pszczoły, wystawy fotograficzne.

Organizowane były konkurencje rekreacyjno-sportowe oparte na wykorzystaniu surowców wtórnych (np. kręgle z butelek, budowanie z kartonów, przeciąganie liny). Ponadto pojawiały się tematyczne namioty edukacyjne, w których będą przygotowane ekologiczne rozrywki umysłowe lub zostaną zorganizowane spotkania z przedstawicielem nauk przyrodniczych.

Uczniowie moglk brać udział w konkursach tematycznych z nagrodami (np. najlepszy projekt ekoulotki i konkurs na piosenkę o tematyce przyrodniczej).

Wykłady  opierały się na podbudowie wiedzy opartej na najnowszych badaniach naukowych z tematyki ekologii i ochrony przyrody. Osobami prowadzącymi byli wykładowcy wyższych uczelni, takich jak Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Wrocławska. Odbywały się także  specjalistyczne pogadanki dla najmłodszych prowadzone przez fachowców zatrudnionych głównie we wrocławskich instytucjach działających na rzecz oświaty, takich jak Ogród Zoologiczny we Wrocławiu, Ogrody Doświadczeń „Humanitarium” we Wrocławiu, Ogród Botaniczny we Wrocławiu i oddział w Wojsławicach. Organizowane były wykłady poświęcone tematyce wypierania gatunków rodzimych przez gatunki inwazyjne w świecie roślinnym i zwierzęcym,  ekosystemy Dolnego Śląska, formy ochrony dziedzictwa przyrodniczego, gatunki ginące, zmiany klimatyczne,  odnawialne źródła energii. W ramach pogawędek dla najmłodszych odbywały się spotkania z pszczelarzem, leśniczym, ornitologiem, lekarzem weterynarii, meteorologiem.