REGULAMIN REKRUTACJI

I UCZESTNICTWA

REGULAMIN

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Mój zielony DOM”
współfinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków Gminy Wrocław

 

 

§ 1. Słowniczek

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt. „Mój zielony DOM” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr 468/2014/Wn50/OP-XN-02/D współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków Gminy Wrocław;

b) Operator Programu – należy przez to rozumieć Ministerstwo Środowiska w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

c) Wniosku o dofinansowanie – należy rozumieć wniosek złożony o dofinansowanie Projektu „Mój zielony DOM”

d) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Mój zielony DOM”;

e) Realizatorze Projektu – należy przez to rozumieć Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu ul. Swobodna 73, 50-089 Wrocław realizujące Projekt w imieniu Gminy Wrocław

f) Uczestniku Projektu – należy przez to rozumieć ucznia / uczennicę, który złożył dokumenty określone w projekcie i został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i podpisał Deklarację uczestnictwa w projekcie wraz z wymaganymi Oświadczeniami;

g) Biurze Projektu – należy przez to rozumieć Biuro Projektu „ Mój zielony DOM” mieszczące się siedzibie w Przedszkola 58 ul. Szkocka 64 B, 54-402 Wrocław

h) Koordynatorze merytorycznym - należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za koordynację zadań merytorycznych w placówkach oświatowych tj. Zespół Szkół Nr 24 we Wrocławiu, Zespół Szkół Nr 4 we Wrocławiu, Szkoła Podstawowa Nr 22 we Wrocławiu, Przedszkole Nr 58 we Wrocławiu.

i) Osoby prowadzące zajęcia – należy przez to rozumieć nauczycieli prowadzących warsztaty, wykłady i koła zainteresowań.

j) Harmonogramie działań – należy przez to rozumieć zaplanowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie rozkład zadań projektu w czasie jego realizacji.

 

§ 2. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji.

2. Uczestników Projektu „Mój zielony DOM”, ich obowiązki, a także formy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu.

3. Projekt „Mój zielony DOM” realizowany jest w okresie 01.06.2014- 30.09.2016 r.

4. Projekt jest skierowany do uczniów czterech placówek oświatowych we Wrocławiu tj. Zespół Szkół Nr 24, Zespół Szkół Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 22, Przedszkole Nr 58.

5. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne i dobrowolne.

6. Cele projektu to podniesienie jakości i efektów kształcenia w zakresie różnorodności biologicznej oraz ochrony ekosystemów w Polsce poprzez :

wspomaganie samodzielności uczenia się, inspirowanie aktywności badawczej, motywowanie do dalszej edukacji i działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz promocję wiedzy na temat edukacji ekologicznej

nabywanie wiedzy i umiejętności poprzez bezpośrednie poznanie oraz rozwijanie i wspieranie zainteresowań oraz uzdolnień uczestników projektu w zakresie nauk przyrodniczych z zachowaniem zasad równości szans edukacyjnych

wdrożenie do praktyki szkolnej metod i narzędzi edukacji aktywnej zwiększającej zaangażowania i aktywność uczniów

szersze włączenie instytucji i innych podmiotów działających na rzecz oświaty w działalność dydaktyczno-wychowawczą jednostek oświaty

podniesienie świadomości uczestników projektu i środowisk lokalnych w zakresie powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczna a zmianami klimatu oraz wartością ekologiczna ekosystemów.

7. Zaplanowane w Projekcie działania obejmują:

a) Wycieczki jednodniowe i wycieczki z jednym noclegiem do ośrodków ekologicznych np. parki krajobrazowe na terenie Dolnego Śląska – dotyczy szkół ZS Nr 24, SP Nr 22 i ZS Nr 4;

b) Zielone szkoły dotyczy szkół ZS Nr 24 i SP Nr 22;

c) Zajęcia terenowe – dotyczy placówek: ZS Nr 24, SP Nr 22, Przedszkole Nr 58, ZS Nr 4;

d) Wyjścia do Zoo, Humanitarium oraz Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu – dotyczy placówek: ZS Nr 24, SP Nr 22, ZS Nr 4, Przedszkole Nr 58;

e) Warsztaty przyrodnicze, ekologiczne, odnawialne źródła energii – dotyczy placówek: ZS Nr 24, SP Nr 22, Przedszkole Nr 58;

f) Wykłady z tematyki proekologicznej – dotyczy wszystkich placówek;

g) Koła zainteresowań: przyrodnicze (dotyczy ZS Nr 24, SP Nr 22, ZS Nr 4), ekograffiti (dotyczy ZS nr 24), ekofoto (dotyczy SP Nr 22 i ZS Nr,4);

h) Ekopikniki i ekofestyny – dotyczy wszystkich placówek.

i) Zwiedzanie i zajęcia edukacyjne w Muzeum Przyrodniczym i Archeologicznym – dotyczy placówek: ZS Nr 24, SP Nr 22, ZS Nr 4, Przedszkole Nr 58;

j) Wizyty w ogrodzie japońskim - dotyczy placówek: ZS Nr 24, SP Nr 22, ZS Nr 4, Przedszkole Nr 58.

8. Zajęcia będą odbywały się na terenie szkoły jak i również poza.

 

§ 3. Rekrutacja

1. Uczestnikami Projektu mogą zostać uczniowie placówek objętych Projektem tj. Szkoła Podstawowa Nr 22 we Wrocławiu, Zespół Szkół Nr 4 we Wrocławiu, Zespół Szkół Nr 24 we Wrocławiu, Przedszkole Nr 58 we Wrocławiu.

2. Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będzie koordynator merytoryczny danej placówki przy współudziale nauczycieli oraz Dyrektora.

3. Rekrutacja rozpocznie się we wrześniu 2014 i będzie odbywać się przez cały okres trwania Projektu do wyczerpania dostępnej ilości miejsc.

4. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie składa Deklarację uczestnictwa w Projekcie wraz z niezbędnymi oświadczeniami. Deklaracja musi być podpisana zarówno przez Uczestnika projektu, jak i jego prawnego opiekuna. Formularz Deklaracji jest dostępny u koordynatorów merytorycznych danej placówki oraz na stronie internetowej projektu www.mojzielonydom.cku.wroc.pl

5. W związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu do dnia 30.09.2016 osoby zainteresowane kontynuacją udziału w projekcie zobowiązane są do złożenia stosownego oświadczenia, dostępnego u koordynatorów merytorycznych. Przyjmuje się dwie możliwości uzyskania zgody Uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego na zachowanie ważności Deklaracji uczestnictwa w Projekcie wraz z niezbędnymi oświadczeniami złożonej na etapie rekrutacji do Projektu:
a) w formie zbiorczej listy
b) w formie Oświadczenia indywidualnego

6. Wybór formy potwierdzenia zgody Uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego o której mowa powyżej, należy do Dyrektora danej placówki.W przypadku wydarzeń o określonym limicie miejsc (np. wyjazdy na zielone szkoły, wycieczki jednodniowe) o udziale uczestnika projektu w danej formie wsparcia decyduje kolejność zgłoszeń (tj. data złożenia u Koordynatora merytorycznego poprawnie wypełnionej Deklaracji uczestnictwa wraz z oświadczeniem) oraz zapisy wewnętrznych regulaminów przyjętych w danej placówce.

7. Po wyczerpaniu dostępnych limitów miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

8. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie z zgodnie z zasadą równych szans w dostępie do udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu.

 

§ 4. Zasady realizacji działań projektu oraz pozostałych form wsparcia

1. Informacje o terminach i miejscach realizacji działań Projektu zostaną przekazane Uczestnikom Projektu przez Koordynatora merytorycznego oraz będą zamieszczone na stronie internetowej projektu www.mojzielonydom.cku.wroc.pl.

2. Działania Projektu będą odbywały się w przeciągu realizacji całego Projektu, zgodnie z Harmonogramem działań. Daty i godziny realizacji danego działania będą ustalane i przekazane przez koordynatora merytorycznego danej placówki.

3. Uczestnicy Projektu będą mieli możliwość:

a) uczestniczenia w wycieczkach szkolnych

b) uczestniczenia w warsztatach przyrodniczych

c) uczestniczenia w kołach zainteresowań (w tym: ekofoto, ekograffiti, przyrodnicze)

d) uczestniczenia w zielonych szkołach

e) uczestniczenia w wykładach o tematyce proekologicznej

f) uczestniczenia w zajęciach terenowych

g) uczestniczenia w ekofestynach i ekopiknikach

h) korzystania w trakcie realizacji zajęć pomocy dydaktycznych oraz sprzętu zakupionego w ramach Projektu.

4. Na rzecz realizacji wskaźnika „Liczba osób, które wzięły udział w działaniach edukacyjnych i promujących ochronę różnorodności biologicznej” zakłada się, że osoba, która złożyła Deklarację uczestnictwa w Projekcie weźmie udział w min. 1 działaniu zaplanowanym w ramach projektu.

 

§ 5. Prawa i obowiązki uczestnika projektu

1. Uczestnicy Projektu nieodpłatnie otrzymają materiały edukacyjne i promocyjne.

2. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiet, testów, kwestionariuszy oraz pozostałych dokumentów wskazanych przez Realizatora Projektu lub osoby prowadzące zajęcia.

3. Uczestnik projektu jest zobowiązany do przekazania Realizatorowi projektu swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez Realizatora Projektu z obowiązków sprawozdawczych wobec Operatora Programu.

4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do czynnego uczestnictwa w wybranych formach wsparcia oraz każdorazowego podpisania list obecności.

5. W przypadku nieuczestniczenia lub niskiej frekwencji Uczestnika projektu w danej formie wsparcia, Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia go z listy uczestników projektu i przyjęcia w jego miejsce kolejnej osoby która złożyła komplet wymaganych dokumentów i zgłosiła chęć uczestniczenia w określonej formie wsparcia.

§ 6. Prawa i obowiązki Realizatora Projektu

1. Realizator Projektu zobowiązuje się do:

a) dbałości o jak najwyższy poziom merytoryczny działań i stałego ewaluowania działań podejmowanych w ramach realizowanego projektu;

b) zapewnienia Uczestnikom Projektu możliwości bezpłatnego korzystania z zorganizowanych w ramach Projektu działań, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz harmonogramem udostępnionym Uczestnikom;

c) przygotowania i przekazania Uczestnikom Projektu bezpłatnych materiałów promocyjnych.

2. Realizator Projektu ma prawo do:

a) uzyskania od Uczestników Projektu wszelkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń pozwalających na realizacje Projektu;

b) zmiany terminów wycieczek, zielonych szkół, warsztatów, zajęć itp. w sytuacji losowej lub siły wyższej, o czym poinformuje Uczestników Projektu z stosownym wyprzedzeniem poprzez informację udzieloną przez Koordynatora merytorycznego;

c) wykluczenia z projektu osoby rażąco naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zasady współżycia społecznego podczas realizacji Projektu.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje w okresie od 01 września 2014 r. do 30 września 2016 r.

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników poprzez stronę internetową Projektu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

07.12.2015 r. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego

Mgr Marian Miklewicz